ارائه يک مدل ترکيبي با استفاده از تحليل سلسله مراتب فازي و PROMETHEE براي اولويت بندي پروژه ها(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. اﻣﺮوزه ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﭘﺮوژهﻫﺎ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ وﺟﻮد ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد، ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژهﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر، ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.. ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، راهﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮی در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎ را اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوژهﻫﺎ، وزن ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻋﺪاد ﻓﺎزی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وزنﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و روﯾﮑﺮد PROMETHEE، ﭘﺮوژهﻫﺎ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری