ارائه ی قبل از دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

به دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد این امتیاز تعلق میگیرد که با تدریس موضوع پایان نامه ی خود،تسلط و مهارت هایشان را افزایش دهند و از تحقیقات و یافته های خود را بین دانشجویان تازه وارد ترویج دهند و همچنین از نقطه نظرات آنان جهت ارائه بهتر پیش از دفاع استفاده نمایند. در زیر تصاویر ارائه برخی از دانشجویان آورده شده است.