استفاده از سیستم جدید مسلح کردن خاک با تسمه های پلیمری (PRS) به جای تسمه های گالوانیزه-مهدی صداقتی-مدیریت پروژه و ساخت

اشتراک گذاری

برای مسلح کردن خاک در پروژه های اجرایی معمولا از تسمه های گالوانیزه و زبانه استفاده می شود، در سیستم جدید خاک مسلح از تسمه های پلیمری و قلاب آرماتور گالوانیزه به جای زبانه استفاده می شود. روش اجرایی همانند روش قبلی می باشد، با این تفاوت که به جای پیچ شدن تسمه به زبانه دیوار پیش ساخته، تسمه های مورد نظر به قلاب ها متصل می شوند.با استفاده از این روش تعداد تسمه های مصرفی به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد که همین امر منجر به کاهش وزن، هزینه، افزایش سرعت و سهولت اجرا  می شود.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

2 Comments

  1. پیام زرینه تبریزی گفت:

    سیســتم خــاک مســلح اولیــن بــار در ســال ۱۹۶۳توســط Vidal Henri؛ آرشــیتک فرانســوی ابــداع و بــه جهان معرفی شد. از آن موقع تا به حال سیستم های مختلفی برای احداث دیوار خاک مســلح توسعه داده شده اند که بعضی از آن ها برای تسلیح خاک از تسمه فلزی استفاده کرده و برخی دیگر برای پایدار سازی خاک از مصالح ژئوسنتتیک (Geogrid،Geotextile یا Geostrap )بهره برده اند. اولین دیوار خاک مســلح ژئوســنتتیکی در سال ۱۹۷۰ در شهر Poitiers فرانسه با استفاده از Geostrap
    پلی اســتری ساخته شده است. به دنبال آن سیستم خاک مسلح پلیمری PRS تحت عنوان Websol در ســال ۱۹۷۷ در انگلســتان معرفی شد. در همان سال دیواری در مرکز تحقیقات حمل و نقل TRRL انگلســتان با تسمه های پلیمری
    Paraweb ساخته شده که پیوسته از مصالح مسلح کننده آن نمونه برداری شده و آزمایشــات مختلف روی آن انجام می گیرد. دیوارهــای PRS با انواع مصالح خاکریز در شــرایط آب و هوایی مختلف به کار رفته و حتی ســابقه جذب انرژی زلزله ۴٫۷ ریشتری Kocaeli ترکیه در سال ۱۹۹۹ را نیز دارد که بیانگر مقاومت عالی این سیستم در برابر زلزله بوده است.

  2. سعید جباری گفت:

    با توجه به اینکه تسمه‌های فلزی تحت تاثیر خوردگی قرار گرفته و سرعت خوردگی آنها بستگی به عوامل مختلف محیطی دارد و از طرفی با عنایت به اینکه در اثر خوردگی سطح المان کاهش می یابد و میزان باربری المان کم می شود و فرضیات طراحی به طور کامل در هنگام اجرا محقق نمی شود، مهار پدیده خوردگی در طراحی و اجرای دیوارهای خاک مسلح بسیار اهمیت دارد و بایستی مدنظرقرار گیرد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری