استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان،ساخت وساز ناب و تحویل یکپارچه پروژه جهت موفقیت پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺑﻬﺮهوری و ﮐﺎرآﻣﺪی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.ارزشاﻓﺰوده ﮐﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻔﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﻌﺖ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮوژه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺷﺪه اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺑﺰار،ﺟﺎﻣﻌﻪ درﮔﯿﺮ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﻬﺮهوری ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯽ و ﺑﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺗﻬﯿﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢزﻣﺎن اﺑﺰار ﻣﺪلﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،روش ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﺮوژه و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺎب و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻧﺎب در ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻮدﺟﻪ ای ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﭘﺮوژه ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده و ﭘﺮوژه را در ﻣﺤﺪوده داﻣﻨﻪ،زﻣﺎن،ﻫﺰﯾﻨﻪ،ﮐﯿﻔﯿﺖ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

1 Comment

  1. پیام زرینه تبریزی گفت:

    به عبارت دیگر،BIM تنها یک نرم افزار نیست؛بلکه معرف هم نرم افزار و هم روند است.به قولی،BIM نه تنها به معنای استفاده از مدل های سه بعدی هوشمند بوده،بلکه به ایجاد تغییرات درخور توجهی در گردش کار و روند تحویل پروژه منجر خواهد شد(Hardin, 2009).
    در BIM علاوه بر دارا بودن ماهیت فیزیکی سه بعدی آن،آرایه ای از اطلاعات مربوط به فعالیت ها و وظایف مختلف مدیریت ساخت را با خود دارد.این اطلاعات مربوط به کل چرخه حیات پروژه از مراحل اولیه تا پایان آن بوده و شامل موارد ذیل می باشد(Salazar et al., 2006)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری