برگزاری کنفرانس ها و سمینارها

کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

شرکت در کنفرانس ها و سمینارها

مقالات

مقالات ارائه شده در مجامع بین المللی

مقالات ارائه شده در مجامع بین المللی

کتاب ها

راهنمایی و داوری پایان نامه

سایر فعالیت های اجتماعی و تخصصی

پروژه ایران خانه پدری

پروژه ایران خانه پدری

دوره های آموزشی تخصصی

دوره های آموزشی تخصصی

سایر بخش های مرتبط