اولین جلسه شام کاری تیم کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

تیم برگزار کننده کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه در تاریخ یکم اسفند ماه 1394 اولین جلسه شام کاری خود را با ریاست جناب دکتر احسان اثنی عشری به جهت ارزیابی دو کنفرانس، اول و دوم برگزار شده و انجام تمهیدات برای کنفرانس سوم برگزار نمود.
ویدئوی اولین جلسه شام کاری تیم کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه