اولین سمینار دانشجویی مهندسی عمران

اولین سمینار دانشجویی مهندسی عمران در سال 1391 در موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی توسط دانشجویان کارشناسی عمران موسسه و همکاری مسئولان و اساتید موسسه برگزار گردید که در پایان از مقالات و ارائه های برتر تقدیر گردید.