بازی‌های مدیریت پروژه در دنیا دارای سابقه طولانی هست این بازی ها علاوه بر جذب علاقه مندان و متخصصین رشته مدیریت ساخت و مدیریت پروژه جزو ابزارهای آشنایی اولیه دانشجویان و سایر افراد با رشته و مفاهیم مدیریت پروژه می باشد از این رو در هرترم بین دانشجویان جدید الورود هر دانشگاه مسابقاتی ترتیب داده شده و برندگان معرفی میگردند،در زیر تصاویر برخی از این مسابقات آورده شده است.