بررسي شکاف در قرارداد رواني و تعهد سازماني با نقش ميانجي اعتماد در بين کارکنان سازمانها(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

هدف از پژوهش حاضر بررسی متغیرهای شکاف در قرارداد روانی و تعهد با وجود نقش اعتماد بر کارکنان در سازمان ها می باشد. یافته های موجود نشان می دهد بین شکاف در قرارداد روانی و تعهد، شکاف در قرارداد روانی و اعتماد، تعهد و اعتماد رابطه ای معنادار وجود دارد. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی – معادلات ساختاری می باشد. همچنین این تحقیق برای تمام سازمان هایی که کارکنان رسمی دارند قابل انجام می باشد. تا کنون در این زمینه پژوهشی با این رویکرد کمتر صورت پذیرفته است.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری