بررسی تاثیرکاربرد نانو سیلیس بر خصوصیات مکانیکی بتن(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮ ﺳﯿﻠﯿﺲ در ﺑﺘﻦ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی  ﻧﺎﻧﻮ ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎدی،ﭘﻮدر آﺟﺮو…( ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻣﯿﺸﻮد. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ درک ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﯿﻠﯿﺲ در ﺧﻤﯿﺮ ﺳﯿﻤﺎن، ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن و ﺑﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺑﺰار و ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻧﻮ و ﺧﻮاص اﻧﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺪا از ﻧﺎﻧﻮ ﺳﯿﻠﯿﺲ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﯿﮑﺮو، ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺎﻻ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. 

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری