تبيين و تحليل تطبيقي مدلهاي نوين مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ )Business Process Reengineering( از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ای در ادﺑﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎی ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد، ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان آن، اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ، ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺳﻌﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺮی در ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد در دﻫﻪ اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﺑﺎب ﻫﺮ ﻣﺪل و ﺑﯿﺎن ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﺮ ﻣﺪل ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ آن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﻧﻮﯾﻦ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

لینک

 

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری