پروژه مناقصه به عنوان یک پروژه درسی در دو سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد تعریف شده است که دانشجویان هرمقطع باتوجه به مدارک و رشته تحصیلی مدارک را دریافت کرده و به عنوان یک پروژه عملی و تجربه واقعی از درس آموخته های خود در یک مناقصه فرضی شرکت میکنند و در پایان تیم های برتر معرفی میگردند.