تصویر و فیلم کنفرانسهای مدیریت ساخت

اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژهپوشش رسانه ای اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

پوشش رسانه ای اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

پوشش رسانه ای دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

پوشش رسانه ای دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

پوشش رسانه ای اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

پوشش رسانه ای اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

پوشش رسانه ای چهارمین مدیریت ساخت و پروژه

پوشش رسانه ای چهارمین مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی چهارمین مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی چهارمین مدیریت ساخت و پروژه

گزارش برگزاری اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

گزارش برگزاری اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

گزارش برگزاری دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

گزارش برگزاری دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

گزارش برگزاری اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

گزارش برگزاری اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

گزارش برگزاری چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

گزارش برگزاری چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه