تیم اجرایی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه


سایر بخش های مرتبط

تصاویر جلسات دفاع دانشجویان

تصاویر جلسات دفاع دانشجویان

تیم اجرایی اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

اخبار صنعت ساخت

اخبار صنعت ساخت