در این بخش مجموعه ای از تصاویر و فیلم های جلسات دفاع دانشجویان قرار داده میشود.