این صفحه مربوط به دانشجویانی است که به عنوان یکی از حالات ارزشیابی خود می بایست ارائه شفاهی کوتاهی در قالب سمینار داشته باشند. معمولا ارائه دانشجویان 15 دقیقه طول خواهد کشید و 5 دقیقه برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته می شود. رعایت مدت زمان اختصاص داده شده از اهمیت یالایی برخوردار است.

سایر بخش های مرتبط