هدف از رشته مهندسی عمران تربیت نیروهای متخصصی است که بتوانند در پروژه های مختلف عمرانی در زمینه های ساختمانی، راه سازی، پل سازی، سازه ها و بناهای آبی، مدیریت آب و دفع فاضلاب مسوولیت طراحی مهندسی، اجرا و نظارت بر اجرا را بر عهده گیرند. علاوه بر رشد و توسعه جوامع، پیشرفت علم و فن آوری نیز ضرورت پرداختن و توجه دقیق و علمی به کارهای عمرانی و تغییر شیوه های گذشته را آشکار می سازد. فارغالتحصیلان مقطع کارشناسی عمران می تواند در مقطع کارشناسی ارشد در گرایشهای مختلف :نظیرمهندسی و مدیریت ساخت، سازه ، سازه های هیدرولیکی، مهندسی زلزله، راه وترابری ، مکانیک خاک و پی، مهندسی آب، سازه های دریایی، حمل و نقل، نقشه برداری( ژئودزی)، فتوگرامتری و مهندسی محیط زیست به تحصیل ادامه دهند.

دروس ارائه شده

درسهایی که توسط من در این رشته ارائه می گردد

روشهای اجرای ساختمان

مهندسی سیستم ها

سایر بخش های مرتبط