معرفی درس

 • آشنایی با اصول ابتدایی مدیریت پروژه های عمرانی مانند قرارداد ها و روشهای تهیه برنامه زمانبندی و کنترل پروژه
 • برنامه ریزی، هماهنگسازی و کنترل یک پروژه ساختمانی از آغاز تا پایان.
 • هدف حرکت در مسیر خواسته های کارفرما برای تولید یک بنای جدید می باشد که هم از جهت کارکرد و هم از لحاظ مالی مطلوب و مقبول باشد.

نحوه ارائه

 • نمایش فیلم
 • ارائه شفاهی
 • تمرینات و فعالیتهای کلاسی

سرفصل ها

 • معرفی صنعت ساخت
 • مقدمه ای بر مدیریت پروژه
 • مناقصه
 • تهیه برنامه زمانبندی
 • تجهیز سایت

ارزشیابی

 • مشارکت فعال در وبلاگ: دانشجویان موظفند تعداد یک پست و سه کامنت در وبلاگ "مدیریت ساخت" ثبت کنند (10 درصد).
 • انجام پروژه: برای تمرین مفاهیم تدریس شده یک پروژه دانشگاهی برای تهیه مدارک شرکت در مناقصه برای ساختن یک بنای فرضی تعریف می گردد. دانشجویان در گروههای پنج نفره و در طول ترم اقدام به انجام پروژه می نمایند. به مرور و با تدریس مباحث مختلف پروژه تکمیل خواهد شد (40 درصد).
 • امتحان کتبی نهایی: این امتحان جهت ارزشیابی دانشجویان از میزان آگاهی ایشان از مباحث مطرح شده در کلاس انجام می گردد (50 درصد).

منابع

Construction Management by Daniel W. Halpin · Wiley . ISBN 0471661732

مطالب پشتیبان

سایر بخش های مرتبط