هدف رشته معماری طراحی ساختمان های مفید، زیبا و اصیل و همچنین ساماندهی محیط مصنوع می باشد. در واقع رسالت اصلیی این رشته شکل دهی به فضای زندگی انسان در توازن با طبیعت و متناسب با ارزش ها، شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی جامعه است .معماری علاوه بر مباحص فنی شامل موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد. تمرکز در این رشته بر خلاقیت، ذوق هنری و بنیان های زیبایی شناسی و مهارت های بوده و از مباحث علوم اجتماعی، اقتصادی و روانشناسی نیز بهره گرفته می شود. یک مهندس معمار حرفه ای مسائل مطرح در حوزه معماری را به درستی تحلیل و ارزیابی کرده، اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری نموده، و پس از پالایش و سازماندهی داده ها، آنها را در طراحی ساختمان ها و فضای دلنشین و زیبا بکار می بندد.

دروس ارائه شده

درسهایی که توسط من در این رشته ارائه می گردد

سایر بخش های مرتبط