معرفی کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

مجموعه کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه در بهمن ماه هرسال به میزبانی یکی از مراکز علمی یا صنعتی کشور برگزارمیشود. امید است با مشارکت اساتید و ایجاد پل ارتباطی بین متخصصین دانشگاهی و خبرگان صنعت ساخت گامی موثر در جهت ارتقاء دانش مدیریت ساخت و مدیریت پروژه در کشور برداریم.

مجموعه کنفرانس های برگزار شده و درحال برگزاری

اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

9 بهمن 1393

موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی - گرمسار

دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

10 بهمن 1394

موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی و اداره راه استان تهران


اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه،بهمن ماه 1393

دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه،بهمن ماه 1394

سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه،بهمن ماه 1395

 چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه


تصاویر کنفرانس های ملی مدیریت ساخت و پروژه

گزارش تصویری ازاولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

گزارش تصویری ازاولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

گزارش تصویری ازدومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

گزارش تصویری ازدومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

گزارش تصویری از اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

گزارش تصویری از اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

گزارش تصویری از چهارمین مدیریت ساخت و پروژه

گزارش تصویری از چهارمین مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی چهارمین مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی چهارمین مدیریت ساخت و پروژه

پوشش رسانه ای اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

پوشش رسانه ای اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

پوشش رسانه ای دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

پوشش رسانه ای دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

پوشش رسانه ای اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

پوشش رسانه ای اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

پوشش رسانه ای چهارمین مدیریت ساخت و پروژه

پوشش رسانه ای چهارمین مدیریت ساخت و پروژه

آخرین اخبار مربوط کنفرانس های ملی مدیریت ساخت و پروژه

۲۲/۰۸/۱۳۹۶

تجلیل از برگزار کنندگان، حامیان و برترین های اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

مطالب مشابه: تجلیل از برگزار کنندگان، حامیان و برترین های اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه تجلیل از برگزار […]
۱۸/۰۸/۱۳۹۶

کتابچه خلاصه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ساخت و پروژه

انسان به‌عنوان عنصر حیاتی تشکیل‌دهنده سازمان‌ها نقش اساسی در به حرکت درآوردن فعالیت‌های روزمره دارد. حتی باوجود پیشرفت‌ها در عرصه […]
۰۵/۰۸/۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۶ تا ۷ بهمن ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی […]

سایر بخش های مرتبط

دانشجویان در کنفرانس های معتبر

دانشجویان در کنفرانس های معتبر

حضور دانشجویان در برگزاری مجامع

حضور دانشجویان در برگزاری مجامع

دوره های آموزشی تخصصی

دوره های آموزشی تخصصی