کارشناسی

کارشناسی
اطلاعات مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد
صفحه مخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

آخرین اخبار کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

۰۸/۰۹/۱۳۹۵

تولید انرژی با راه رفتن روی کفپوش چوبی ( امین عظیمی رسکتی – کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه آزاد واحد یادگار امام )

مهندسان دانشگاه ویسکانسین کف پوشهای چوبی با قدرت تولید انرژی در هنگام قدم زدن بر روی آن را طراحی نمودند […]
۰۸/۰۹/۱۳۹۵

کاربرد قالب تونلی در صنعتی سازی ( مائده عظیمی رسکتی – کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه آزاد واحد یادگار امام )

اجرای سازه بتنی به روش قاب های پیوسته و یا قالب تونلی، از حدود ۴۰ سال پیش در جهان متداول […]
۰۸/۰۹/۱۳۹۵

خانه های پیش ساخته بتنی(سعید رستمی- ارشد عمران مدیریت ساخت- موسسه غیرانتفاعی علاوالدوله)

خانه سازی با استفاده از قطعات پیش ساخته بتنی توانسته گام موثری در راستای خدمت رسانی و جلوگیری از اثرات […]

تصاویر پروژه ایران خانه پدری

تصاویر پروژه ایران خانه پدری

تصاویر کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

تصاویر کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

حضور دانشجویان در برگزاری مجامع

حضور دانشجویان در برگزاری مجامع

حضور دانشجویان در کنفرانس های معتبر

حضور دانشجویان در کنفرانس های معتبر