گروه الف (ممتاز)
آفریقای جنوبی
Rhodes University
Stellenbosch University
University of Cape Town
University of Johannesbourg
University of Kwazulu Natal
University of Pretoria
University of the Western Cape
University of the Witwatersrand
گروه ب (خوب)
Nelson Mandela Metropolitan University
University of Fort Hare
University of Free State
University of South Africa
University of Zululand
گروه ج (متوسط)
Cape Peninsula University of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی
Central University of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی
Durban University of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی
Mangosuthu University of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی
Monash University South Africa صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد
North West University
Tshwane University of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی
Vaal University of Technology صرفاً تا سطح کارشناسی
Walter Sisulu University
University of Venda

سایر بخش های مرتبط

دانشگاه های ایران

دانشگاه های ایران

دانشگاه های ترکیه

دانشگاه های ترکیه

دانشگاه های روسیه

دانشگاه های روسیه

دانشگاه های چین

دانشگاه های چین