گروه الف (ممتاز)
استراليا
Australian National University
Monash University
The University of New South Wales
The University of Queensland
The University of Sydney
The University of Western Australia
University of Adelaide
University of Melbourne
Macquarie University
گروه ب (خوب)
Australian Maritime College
Curtin University of Technology
Deakin University
Flinders University
Griffith University
James Cook University
La Trobe University
Murdoch University
Queensland University of Technology
RMIT University
Swinburne University of Technology
University of Canberra
University of Newcastle
University of South Australia
University of Tasmania
University of Technology, Sydney
University of Wollongong
University of Western Sydney
University of New England
Victoria University
گروه ج (متوسط)
Australian Catholic University
Central Queensland University
Charles Sturt University
Edith Cowan University
Federation University
Charles Darwin University (Northern Territory University نام قدیم)
Southern Cross University
University of Ballarat
University of the Sunshine Coast
University of Southern Queensland

سایر بخش های مرتبط

دانشگاه های ایران

دانشگاه های ایران

دانشگاه های بریتانیا

دانشگاه های بریتانیا

دانشگاه های آمریکا

دانشگاه های آمریکا

دانشگاه های کانادا

دانشگاه های کانادا