گروه د(ضعيف)
تاجيکستان
Khujand State University 'B. Gafurov'
Russian – Tajik (Slavonic) University صرفاً در رشته‌هاي علوم انساني
Tajik Physical Training Institute
Tajik State Agricultural University
Tajik State Institute of Languages
Tajik State National University
Tajik State Pedagogical University
Tajik State University of Commerce
Tajik Technical University (M.S.Osimi)
Tajikistan Academy of Pedagogical Sciences
Tajikistan Academy of Sciences


دانشگاه های مالزی

دانشگاه های مالزی

دانشگاه های فرانسه

دانشگاه های فرانسه

دانشگاه های پرتقال

دانشگاه های پرتقال

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی