گروه الف (ممتاز)

سوئيس

École Polytechnique Federale of Lausanne
ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)
Universita della Svizzera Italiana
Université de Fribourg (Fribourg University)
Université de Neucahtel (Neucahtel University)
University of Basel
University of Bern
University of Geneva
University of Lausanne
University of Zurichگروه ب (خوب)

University of St Gallen (HSG)

گروه ج (متوسط)

Ecole Hoteliére de Lausanne صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد و در رشته هتلداري
Haute Ecoled'Ingenierieet de Gestion du Canton de Vaude صرفاً تا کارشناسي
Haute Ecole Spécialiséé de Suisse Occidentale صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد
Scuola Universitaria della Svizzera italiana (SUPSI) صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد و در دپارتمان‌هاي مهندسي
University of Art and Design Lausanne

گروه د(ضعيف)

Haute Ecole d'Ingenierieet de Gestion du Canton de Vaude
Haute Ecole Spécialiséé de Suisse Occidentale

سایر بخش های مرتبط

تیم اجرایی اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

معرفی کتاب های تخصصی فارسی

معرفی کتاب های تخصصی فارسی