گروه الف (ممتاز)

مالزي

1. Malaya university

فقط دانشکده های اصلی دانشگاه مالایا مورد تایید است. سایر کالج ها، دانشگاه های وابسته یا مشترک همچون ای.یو.ام.ولز (IUMW) مورد تایید نیست.

2. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

به استثناي دانشكده آموزش (Faculty of Education) ودانشكده اقتصاد و مديريت (Faculty of Economics and Management )

3. Universiti Putra Malaysia (UPM )

به استثناي (Faculty of Human Ecology)

گروه ب (خوب)

Universiti Sains Malaysia (USM)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Universiti Teknologi Petronas (UTP) صرفاً در رشته هاي مهندسي نفت و مهندسي شيمي

گروه ج (متوسط)

1. Monash University در مقطع کارشناسی در تمامی رشته ها و در مقطع کارشناسی ارشد صرفاً در رشته های International Business, Communication and Media Studies, MBA

2. Nottingham شعبه دانشگاه ناتينگهام انگلستان در مالزي

3. Taylor's University صرفاً در مقاطع كارشناسي وكارشناسي ارشد در رشته هاي توريسم وهتلداري

4. Universiti Telekom Malaysia (MMU) در مفاطع کارشناسی وکارشناسی ارشدصرفاً در رشته های Multimedia, IT,Computer Science,Computing Science

5. Universiti Tenaga Nasional (Uniten) در مقاطع كارشناسي و کارشناسی ارشد صرفاً در رشته هاي Mechanical Engineering, Electrical Engineering


دانشگاه های فرانسه

دانشگاه های فرانسه
معرفی دانشگاه های فرانسه

دانشگاه های هلند

دانشگاه های هلند
معرفی دانشگاه های هلند

دانشگاه های پرتقال

دانشگاه های پرتقال
معرفی دانشگاه های پرتقال

سازمان نظام مهندسی ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان
معرفی سازمان نظام مهندسی ساختمان