گروه ب (خوب)
مصر
الازهر
الاسکندريه
الجامعه الامريکيه في قاهره
جامعه القاهره
عين شمس
گروه د(ضعيف)
جامعة ‌حلوان‌
جامعة‌ الزقازق
جامعة‌ الطنطا
جامعة‌ المنصورة‌
جامعة‌ القناة ‌سوئز
جامعة‌ المنوفية‌
جامعة مينيا‌

سایر بخش های مرتبط

تیم اجرایی اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

معرفی کتاب های تخصصی فارسی

معرفی کتاب های تخصصی فارسی