گروه الف (ممتاز)

پرتغالUniversidade do Porto (University of Porto)
Universidade Nova de Lisboa (New University Lisbon)
Universidade de Coimbra (University of Coimbra)

گروه ب (خوب)

Universidad Catolica Portuguesa, lisboa
Universidade de Lisboa (University of Lisbon)
Universidade de Minho
Universidad Tecnica de Lisboa (Technical University of Lisbon)

گروه ج (متوسط)

Universidade de Beira interior (University of Beira Interior)
Universidade de aveiro (University of Aveiro)
Universidade do Algarve (University of the Algarve)

گروه د (ضعيف)

Instituto Superior de Contabilidade e Administraḉão - ISCA
Instituto Superior de Engenharia do Porto - ISEP
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras - ESTGF


دانشگاه های فرانسه

دانشگاه های فرانسه

دانشگاه های هلند

دانشگاه های هلند

دانشگاه های مالزی

دانشگاه های مالزی

سیویلیکا مرجع دانش

سیویلیکا مرجع دانش