گروه الف (ممتاز)
چک
Charles University in Prague

گروه ب (خوب)
Czech Technical University In Prague
Czech University of Life Sciences Prague صرفاً رشته های کشاورزی و منابع طبیعی – جنگل، شیلات، دامداری و رشته های وابسته
Palacky University in Olomoue
Brno University of Technology
university of Economics Prague
Masaryk University
گروه ج (متوسط)
University of South Bohemia
University of West Bohemia


دانشگاه های مالزی

دانشگاه های مالزی

دانشگاه های فرانسه

دانشگاه های فرانسه

دانشگاه های پرتقال

دانشگاه های پرتقال

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی