گروه الف (ممتاز)
چين
استان Shanghai
Fudan University
Shanghai International Studies University صرفاً در رشته‌های زبان‌های خارجی و زبان چینی
Shanghai Jiao Tong University
استان Jiangsu
Nanjing University
استان Beijing
Beihang University (Aerospace Science and Technology صرفاً در رشته هوافضا)
Peking University
Chinese Academy of Agricultural Sciences
Tsinghua University
University of Chinese Academy of Sciences
University of Science and Technology of China
استان Guangdong
Sun Yat-sen University
استان Hangzhou
Zhejiang University
گروه ب (خوب)
چين
استان Beijing
Beihang University (former BUAA)
Beijing Foreign Studies University
Beijing Institute of Technology
Beijing Jiao tong University
Beijing Language & Culture University
Beijing Normal University
Beijing University of Technology
Beijing University of Chemical Technology صرفاً در رشته های فنی
Beijing University of Chinese Medicine
Beijing University of Posts and Telecommunications
Beijing University of Technology
China Agricultural University
China University of political Sciences & Law صرفاً در رشته های علوم سیاسی و حقوق در گرایش های مختلف
China University of Petroleum - Beijing
Minzu University of China
Renmin (People’s) University of China
University of Science and Technology Beijing
University of International Business and Economics (UIBE)
استان Fujian
Xiamen University
استان Guangdong
Guangdong University of Foreign Studies
Guangzhou University
Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School
Jinan University
Shenzhen University صرفاً تا مقطع کارشناسی
South China University of Technology
استان Heilongjiang
Harbin Institute of Technology
Harbin Engineering University
Heilongjiang University
استان Hubei
China University of Geosciences
Huazhong University of Science and Technology
Huazhong Normal University (former Central China Normal University)
Central China Agricultural University, Huazhong
Wuhan University
Wuhan University of Technology
استان Jiangsu
Nanjing Forestry University
Nanjing Agricultural University
Nanjing Normal University
Nanjing Southeast University
Nanjing University of Science and Technology
Nanjing University of Astronautics and Aeronautics (NUAA) صرفاً در رشته هاي هوا و فضا
Hohai University
University of Electronic Science and Technology of China (Hefei)
استان Jilin
Jilin University
استان Liaoning
Dalian University of Technology
استان Shaanxi
North Western Polytechnic University –China
Xi'an Jiaotong University
استان Shanghai
East China University of Science and Technology
East China Normal University
Donghua University
Tongji University
University of Shanghai for Science and Technology (USST)
Shanghai University
استان Shandong
China University of Petroleum – Shandong
Ocean University of china
Shandong University
استان Sichuan
Sichuan University
استان Tianjin
Nankai University
Tianjin University

سایر بخش های مرتبط

دانشگاه های ایران

دانشگاه های ایران

دانشگاه های بریتانیا

دانشگاه های بریتانیا

دانشگاه های کانادا

دانشگاه های کانادا

دانشگاه های آمریکا

دانشگاه های آمریکا