گروه ب (خوب)

يونان

Aristotle University of Thessaloniki
National and Kapodistrian University of Athens
University of Crete
University of Patras

گروه ج (متوسط)

National Technical University of Athens

گروه د(ضعيف)

Agriculture University of Athens
Athen School of Fine Arts
Athens University of Economics and Business
Demokritos University of Thrace
Harokopio University
Ionian University
Panteion University of Political and Social Sciences
T.E.I of Epirus
T.E.I. of chalikida
T.E.I. of Karalas
T.E.I. of Larissa
T.E.I. of Western Macedonia
T.E.I.ofSerres
Technical Education Institute of Athens
Technical University of Crete
University of Aegean
University of Central Greece
University of Ionnina
University of Macedonia - Economics and Social Science
University of Peloponnesus
University of Piraeus
University of Thessaly

سایر بخش های مرتبط

تیم اجرایی اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

معرفی کتاب های تخصصی فارسی

معرفی کتاب های تخصصی فارسی