نام و نام خانوادگی مسئولیت
دکتر هرمز فامیلی ریاست موسسه آموزش عالی علاءالدوله و سرپرست کنفرانس
دکتر محسن تدین ریاست انجمن بتن ایران
دکتر مهدی روانشادنیا  مدیر گروه مهندسی و مدیریت ساخت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم  تحقیقات و رئیس کمیته داوران
دکتر واحدی مدیرکل اداره راه استان تهران
مهندس زمانیان  اداره راه استان تهران
دکتر محمد صادق روحانی منش رئیس تحصیلات تکمیلی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر جواد مجروحی سردرود عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر محسن سرتیپی پور مدیرگروه مدیریت پروژه و ساخت-دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سید مجتبی حسینعلی پور عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
مهندس محمد علی کاشف حقیقی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مهیار جاوید روزی  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر عباس اکبرپور نیک قلب عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتر علیرضا لرک مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت ساخت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
دکتر احسان اثنی عشری مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی علاءالدوله و دبیر کنفرانس
دکتر سعید جمالی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر غلامرضا شوبیری مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی موسسه آموزش عالی علاءالدوله
دکتر افشین حسینی مدیرگروه کارشناسی ارشد مهندسی سازه موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
دکتر امیرعلی زاد عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر مجید قلهکی مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه سمنان
دکتر کیوان بمانا  موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
دکتر ایمان خداکرمی عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
دکتر مهدی نعیمی استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف
دکتر بهنود برمایه ور موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
دکتر مومنی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
دکتر احسان نوروزی نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
دکتر سعید علایی دانشگاه پیام نور تهران
مهندس احمدرضا حسینی مدیرگروه کارشناسی مهندسی عمران موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
مهندس محمد یوردخانی عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
مهندس نیما مهران نیا موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
مهندس میثم محمدی موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
مهندس توفان جعفری موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
مهندس پیام حسینی موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
مهندس امیر محمدی گروه مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
مهندس احمد رجبی موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
مهندس مهران یحیوی ارزنق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات