داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: آﺷﻨﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ، ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎﻫﻮ(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری
ﻣﺎرﯾﺴــﺎ ﻣﺎﯾﺮ، ﻣﺘﻮﻟﺪ  30ﻣﻰ  ،۱۹۷۵ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺠﺎرى و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎﻫﻮ اﺳﺖ. او در ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺮاى ﻣﺪت زﯾﺎدى از ﻣﺪﯾﺮان و ﺳــﺨﻨﮕﻮﻫﺎى اﺻﻠﻰ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮده، ﺳﺎل ﻫﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و اوﻟﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪس زﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮔﻮﮔﻞ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎرﯾﺴــﺎ ﻣﺎﯾﺮ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷــﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ از داﻧﺸــﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص دﻧﯿﺎى ﻣﺪ، ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ  42ﺳــﺎﻟﻪ، ﻣﻠﮑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺳــﻮى ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﻮزوﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از  10ﺷــﺨﺼﯿﺖ آﯾﻨﺪه ﺳــﺎز در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷــﺪه، و ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻮرﭼﻮن ﻫﻢ او را ﺟﺰو ۰۵ زن ﺟﻮان و ﻣﻬﻢ در آﯾﻨﺪه ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﺳــﺖ. ﻣﺠﻠﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ وﯾﮏ او را ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﺪه ﭘﺮدازى ﮔﻮﮔﻞ ﻟﻘﺐ داده اﺳــﺖ و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ را ﺑﻰ ﺷــﮏ ﻣﻰ ﺗﻮان ﯾﮑﻰ از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻓﻨﺎورى داﻧﺴﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎﻫﻮ را در ﺷﺮاﯾﻄﻰ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اوﺿﺎع ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺪاﺷــﺖ، اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در وﺿﻌﯿﺘﻰ ﺑﻪ ﺳــﺮ ﻣﻰ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎى ﮐﻼن و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺣﺘﻰ ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺳــﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. درآﻣﺪ ﮐﻠﻰ ﯾﺎﻫﻮ در ﺳــﺎل  2012ﺑﯿﺶ از ۴,۴۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ۷۱,۱ دﻻر ﻣﻰ رﺳﺪ. ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﺎﯾﺮ ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎى اﺳﺘﺨﺪام در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻟﺮى ﭘﯿﺞ، ﯾﮑﻰ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﺻﻠﻰ ﮔﻮﮔﻞ راﺑﻄﻪ داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻓﻪ اى ﺑﺎﻻ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ” ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. ﻣﺎﯾﺮ ﯾﮑﻰ از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺻﻠﻰ ﭘﺮوژه آى ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿــﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﻮﮔﻞ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳــﺮوﯾﺲ ﻫﺎى ﮔﻮﮔﻠﻰ ﮐﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ دﺳﺘﺮﺳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. او در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭗ و ﺟﻰ ﻣﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴــﺰاﯾﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﻨﺎورى اﯾﻠﯿﻨﻮى در  ،۲۰۰۹دﮐﺘﺮاى اﻓﺘﺨﺎرى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى او در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺴــﺘﺠﻮ، ﺑﻪ وى اﻫﺪا ﮐﺮد.
 
امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری