دومین جلسه شام کاری تیم کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

تیم برگزار کننده کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه در تاریخ 15 بهمن ماه 1395 دومین جلسه شام کاری خود را با ریاست جناب دکتر احسان اثنی عشری به جهت ارزیابی سه کنفرانس، اول و دوم و سوم برگزار شده و انجام تمهیدات برای کنفرانس چهارم برگزار نمود.