اعضای هیأت رئیسه کنفرانس

دکتر هرمزفامیلی

سرپرست کنفرانس

4533924 (0233) داخلی 201


رئیس موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی

دکتر احسان اثنی عشری

دبیر کنفرانس

09213725617


مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی

دکتر مهدی روانشادنیا

رئیس کمیته داوران

021


مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مهندس امیرحسین ستوده بیدختی

دبیر اجرایی کنفرانس

09301881996نمودار سازمانی کنفرانس