سخنرانی های کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

مجموعه کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

مجموعه کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه در بهمن ماه هرسال به میزبانی یکی از مراکز علمی یا صنعتی کشور برگزارمیشود. امید است با مشارکت و اساتید و ایجاد پل ارتباطی بین متخصصین دانشگاهی و خبرگان صنعت ساخت گامی موثر در جهت ارتقاء دانش مدیریت ساخت و مدیریت پروژه در کشور برداریم.در این میان اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت وپروژه به همت موسسه علاءالدوله سمنانی برگزار گردید،دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه نیز توسط موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی و با همراهی اداره راه استان تهران و انجمن بتن ایران و حمایت مراکز مختلف برگزار گردید، لازم به ذکر است مسئولین و متولیان برگزاری کنفرانس درحال انجام مقدمات برای برگزاری اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه در محل فرهنگسرای اندیشه هستند،که بامشارکت و استقبال واحد های مختلف دانشگاهی ازجمله موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و علوم تحقیقات، انجمن بتن ایران و سایر نهاد های مرتبط رو به رو گردیده است.