سناريونويسي براي شرايط اضطراري مبتني بر رويکرد دانش بدنه مديريت پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

زمینه و هدف: اجرای اثربخش یک مانور تمرینی شرایط اضطراری نیازمند طرحریزی مناسب است. طرحریزی مانورها در غالب تهیه سناریو انجام می شوند. علیرغم برگزاری مانورهای فراوان در صنایع و همچنین جامعه، الگوی واحدی برای تهیه این سناریوها وجود ندارد. هدف این مقاله، ارایه الگویی جهت تدوین سناریو اضطراری بر اساس رویکرد دانش بدنه مدیریت پروژه (PMBOK) می باشد.
روش بررسی: ده اصل ارایه شده در الگوی
PMBOK و زیرساختارهای آنها مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. مواردی که در طراحی سناریو کاربردی در دو بخش فرایندهای ساختاری و اجرایی جداسازی شدند. سپس این فرایندها با معادل های کاربردی در سناریونویسی برگردان شده و نهایتا یک الگو جهت تدوین سناریوهای تمرینی شرایط اضطراری پیشنهاد شد.
نتایج: روش پیشنهادی در ده فرایند تهیه شد. اجرای مرحله به مرحله این فرایندها به تهیه یک سناریو کمک می کند. در مقایسه با دو الگوی بین المللی موجود در این زمینه، روش ارایه شده در برخی از موارد دارای ویژگی های اختصاصی بود. مدیریت کیفیت مانور، مدیریت هزینه ها و مدیریت زمان مانور از جمله این موارد بودند. بطور کلی این الگو، علاوه بر دارا بودن سایر مولفه ها در موارد مورد اشاره جزییات بیشتری ارایه می دهد
.
نتیجه گیری: با استفاده از رویکرد دانش بدنه مدیریت پروژه می توان یک الگوی استاندارد جهت تهیه یک سناریوی نوعی ارایه داد
.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری