سومین جلسه شام کاری تیم کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

تیم برگزار کننده کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه در تاریخ 25 بهمن ماه 1395 سومین جلسه شام کاری خود را با ریاست جناب دکتر احسان اثنی عشری به جهت ارزیابی کنفرانس سوم و انجام تمهیدات برای کنفرانس چهارم برگزار نمود.