شناسايي مديريت ريسک در پروژه هاي ساختماني(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیری ساخت)

اشتراک گذاری

ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮدن در ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ)RM( در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻠﻮغ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﭘﯿﺪا و  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﻮد.  
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺌﻮری ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﺑﻠﻮغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏRMMS)( را ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ روش ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ANP ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺛﺮات ﮐﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﻮغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ )RMMS( ﺳﻪ ﺟﺰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮای برﺳﯽ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری