شناسایی و دسته بندی عوامل بحرانی موفقیت پروژه های عمرانی(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

 صنعت ساخت و ساز یک نوع تجارت رقابتی همراه با ریسک زیاد به حساب میآید که با مشکلات بسیاری همچون همکاری ضعیف، عدم اعتماد و ارتباط غیر موثر که منجر به روابط ناسازگار بین طرفین میشود، مواجه میباشد. بنابراینشناسایی و تحلیل عوامل موفقیت در این پروژههای از اولویتهای موجود در این صنعت به شمار میرود. عوامل بحرانی موفقیت، عوامل یا فاکتورهایی هستند که یک مدیر پروژه باید آنها را شناسایی و کنترل کند. شناخت این عوامل موجب موفقیت پروژه شده و عدم تأمین آنها احتمال شکست پروژه را افزایش می دهد. از آنجایی که هر سازمان، ماموریتی دارد که دلیل وجودی، مسیر و جهت آنرا مشخص می کند، رسیدن به ماموریت نیازمند مشارکت کل سازمان است، همچنین اهداف بلندمدت وکیفی باید در جهت ماموریت باشد. اما در بسیاری از سازمانها علیرغم شروع خوب و با اتکاء بریک روش یا مدل اجرایی پس از گذشت مدت زمان و صرف هزینه های زیاد به علت عدم توجه مدیران و برنامه ریزان سازمان به مجموعه ای از عوامل تاثیرگذار بر روند اجراء، برنامهها منتهی به شکست می شوند که علاوه بر صرف هزینه وزمان، مقاومت سازمان به تغییرات بعدی و انگیزه مدیران وکارکنان کاهش می یابد. این عوامل تاثیرگذار که برای تحققماموریت سازمان و محقق شدن اهداف آن لازم است، عوامل بحرانی موفقیت هستند، که از یک طرف استراتژیهای کوتاه مدت سازمان را تدوین می کنند و از طرف دیگر، شناسایی شایستگیها یکی از منابع تدوین استراتژی های اصلی سازمانبوده و سازمان را به سوی کسب یک شایستگی محوری هدایت می کند. از این رو در پژوهش حاضر به بررسی فاکتورهای موفقیت در پروژههای ساخت و ساز پرداخته خواهد شد.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری