منابع جانبی برای تهیه مقالات

پژوهشگران عزیز میتوانند برای نگارش مقاله، تهیه پوستر و نحوه ارائه شفاهی از امکانات وبسایت «مدیریت ساخت» که در زیر به آنها اشاره شده است استفاده کنند.