باتوجه به تفاهمات صورت گرفته میان دبیرخانه کنفرانس و مجلات معتبر داخلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، تعدادی از این مجلات به عنوان پشتیبان و حامی علمی کنفرانس پس از اتمام داوری ها و اعلام نتایج نهایی اقدام به بررسی و چاپ مقالات منتخب دارای بارعلمی مناسب خواهند نمود. این امکان تنها برای مقالات منتخب فراهم بوده و شامل تمام مقالات نمیشود. مسئولیت بررسی اعتبار مجلات و اعطای هرگونه امتیاز علمی، مادی و معنوی ازجانب دانشگاه ها و مراکز مختلف برعهده نویسندگان محترم بوده و کنفرانس دراین زمینه به علت وجود آیین نامه ها وشیوه های اجرایی متعدد سازمان ها هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
 
ژورنالهای حامی کنفرانس:
 
Journal of Banking and Financial Management
Journal of Automotive and Applied Mechanics
ICP Engineering and technology
ICP Business, Economics and Finance