كابرد روش منطق شهودي در مساله انتخاب پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت پروژه)

اشتراک گذاری

انتخاب بهترین پروژه یک فرآیند تصمیم گیری پیچیده برای تصمیم گیرندگان و مدیران است. این مساله نیازمند در نظرگیری همزمان تعداد بسیاری از معیارها، برای اندازه گیری و ارزیابی است. بسیاری از این معیارها به صورت پیچیده ای با هم در ارتباطند، و از این رو، این معیارها اغلب اوقات چنان با هم در تعارض اند که بهبود در یکی، نزول و کاهش دیگری را سبب می شود. از این گذشته، در اغلب اوقات معیارهای ارزیابی پروژه در هر دو صورت کمی و کیفی بیان می شوند و تصمیم گیرندگان قضاوت هایشان را بر اساس داده های کمی و ارزیابی های ذهنی تجربی ارایه می دهند. در این مقاله، روش منطق شهودی (ER)، که در پردازش هر دو داده های کمی و کیفی تواناست، به عنوان راه حلی برای مساله انتخاب پروژه ارایه می گردد. فرآیند ایجاد یک مدل تصمیم گیری چند معیاره، تحت یک ساختار سلسله مراتبی، که در آن از هر دو اطلاعات کمی و کیفی در یک وضعیت یکپارچه استفاده می شود، ارایه می گردد. سپس مساله انتخاب پروژه با استفاده از روش منطق شهودی، تحت یک مثال فرضی، به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد. مزایای استفاده از این روش و همچنین فرآیند بکارگیری آن نیز بحث خواهد شد.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری