مديريت ريسک ساخت تونل با استفاده از تکنيک هاي MADM(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

ارزیابی ریسک از قسمت های کلیدی مدیریت پروژه بوده و امکان رتبه بندی ریسک ها را بر اساس میزان بحرانی بودن آنها و ارائه پاسخ مناسب فراهم می کند. در روش کلاسیک ماتریس احتمال – اثر ریسک، ارزیابی ریسک تنها بر اساس دو مولفه اصلی احتمال رخداد و میزان اثر ریسک انجام می شودکه نتایج معتبری به دست نمی دهند. در این پژوهش مجموعه نسبتا کاملی از معیارها جهت استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه معرفی و ریسک های مرتبط با عملیات تونل سازی سد سیمره در جنوب غرب ایران ارزیابی و رتبه-بندی شده است. نظرات خبرگان در قالب چندین گروه با استفاده از روش تصمیم گیری گروهی جمع آوری شده است. جهت تعیین رتبه ریسک ها از روش های تخصیص خطی، شباهت به گزینه ایده آل و مجموع وزین ساده استفاده شده است. در نهایت جهت نیل به یک رتبه بندی واحد، روش های و تلفیق و ادغام به کار گرفته شده اند. ریسک های ناشی از عوامل اقتصادی و تعهدات- ضمانت ها به ترتیب بیشترین و کمترین رتبه ریسک را به خود اختصاص می دهند.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری