معرفي مديريت ساخت و روش تحويل در مديريت ساخت

اشتراک گذاری

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ، ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوژه و ﯾﺎ روش اﯾﺠﺎد آن ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﺗﻔﺎوت در ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺮوژه روﺷﯽ ﺧﺎص ﻣﺪ ﻧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وش ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد،ر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﺛﺮ روش ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮ روی ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.اﺛﺮ ﻫﺎی ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ،ﺟﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﺟﺮاﯾﯽ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﮐﺎر آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ از ﭘﺮوژه،ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آن داﺷﺖ.اﺳﺎس اﯾﺪه روش ﺗﺤﻮﯾﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر روش زﯾﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
۱- ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎﺧﺖ )  DBB(
2- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ) CMAR (
3- ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز )  DB(
4-ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ) IPD (
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﺮوژه ﻧﻮع روش ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد.در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ و رو ﺗﺤﻮﯾﻞ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روش” ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری