مراحل شرکت در کنفرانسهای خارجی

سایر بخش های مرتبط

تصاویر کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

تصاویر کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

حضور دانشجویان در کنفرانس های معتبر

حضور دانشجویان در کنفرانس های معتبر

حضور در کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

حضور در کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

حضور دانشجویان در برگزاری مجامع

حضور دانشجویان در برگزاری مجامع