به مرور ویدئو های دوره پرینس 2 در این بخش قرار داده خواهند شد بدیهی است این ویدئو ها به عنوان معرفی دوره و امکان سنجی مخاطبان جهت شرکت در دوره می باشد و جنبه معرفی کلی دارند.

آموزش پرینس 2

ویدئوی شماره 1

ویدئوی شماره 2

ویدئوی شماره 3

بزودی