فراخوان مشارکت در پروژه ایران:خانه پدری

به اطلاع کلیه فرهیختگان و علاقه مندان به محیط زیست می رساند که موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی با همکاری کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه قصد دارد "پروژه ایران:خانه پدری" را در جهت کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی با مدیریت بر پایه استاندارد PRINCE2 برگزار نماید. لذا از شما اندیشمندان و فرهیختگان گرامی دعوت می‌شود تا برای شرکت در این پروژه اطلاعات تماس و نحوه همکاری خود را به ایمیل دبیرخانه پروژه به آدرس iranparentalhome@gmail.com ارسال نمایید. تاریخ اجرای این پروژه یک روزه 29 اردیبهشت ماه سال 1395 می باشد که فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ احترام به محیط زیست و کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی فراهم خواهد ساخت. به منظور استفاده از نظرات صاحب نظران، برگزارکنندگان علاوه بر برنامه های تدوین شده از طرح های تکمیلی ارسالی به دبیرخانه استقبال می‌کنند. امید است تا با مشارکت گسترده مردمی در این طرح مسائل محیط زیستی و در صدر آن توجه به کاهش مصرف کیسه های زباله مورد بحث‌ قرار گیرد تا گامی موثر در جهت ارتقاء سلامت زیست محیطی در کشور برداریم.

«دریافت پوستر پروژه ایران:خانه پدری»

طرح پروژه

پروژه ایران خانه پدری

پروژه پاکسازی بیابان سردره گرمسار از کیسه های پلاستیکی


اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽروﯾﻪ از ﮐﯿﺴﻪﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺴﺘﺮدهاي ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺪي روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﮑﻪﻫﺎي رﯾﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ آب و ﺧﺎك ﮔﺮدﻧﺪ. ﻟﺬا دو روﯾﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد: 1- آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻀﺮات اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﮐﯿﺴﻪﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و 2- اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﻤﻊآوري، اﻣﺤﺎء ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻃﺒﯿﻌﺖ رﻫﺎﺷﺪهاﻧﺪ. ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ ﮔﺮﻣﺴﺎر ﺑﺎ همکاری کنفرانس ملی مدیریت ساخت وپروژه و با اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﮑﺮ و ﭘﮋوﻫﺶ، ﻗﺼﺪ دارد در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه "اﯾﺮان: خانه ﭘﺪري" و با پیاده سازی استاندارد PRINCE2 اقداﻣﺎﺗﯽ را در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. طرح اول پروژه ایران:خانه پدری جهت اجرا در روز 29 اردیبهشت ماه 1395 برای پاکسازی بیابان سردره گرمسار(تقاطع اتوبان تهران-گرمسار و اتوبان گرمسار-قم) از کیسه های پلاستیکی تهیه و تدوین شده است.

«دریافت متن کامل طرح پروژه ایران:خانه پدری»

حامیان ایران خانه پدری

حامیان پروژه

زمانبندی کلی پروژه

 • 29 اردیبهشت ماه 1395

  روز انجام پروژه ایران:خانه پدری
 • 22 اردیبهشت ماه 1395

  نهایی شدن طرح و آمادگی جهت اجرا
 • 15 اردیبهشت ماه 1395

  جلسه هماهنگی و ارائه گزارشات
 • 29 فروردین ماه 1395

  برگزاری اولین جلسه هماهنگی پروژه ایران:خانه پدری
 • 25 فروردین ماه 1395

  شروع به کار تیم های پروژه پروژه ایران:خانه پدری و اطلاع رسانی

اقدامات داخل ایران

شهرداری بجنورد کیسه زباله پارچه ای توزیع می کند

شهرداری بجنورد کیسه زباله پارچه ای توزیع می کند

روز خرید بدون نایلکس در تقویم ثبت می‌شود

روز خرید بدون نایلکس در تقویم ثبت می‌شود

حذف کیسه‌های پلاستیکی در دستور کار سازمان محیط زیست

حذف کیسه‌های پلاستیکی در دستور کار سازمان محیط زیست

روز بدون کیسه های پلاستیکی در همدان

روز بدون کیسه های پلاستیکی در همدان

اقدامات سایر کشورها

کالیفرنیا اولین ایالت آمریکا بدون کیسه پلاستیکی

 کالیفرنیا اولین ایالت آمریکا بدون کیسه پلاستیکی

تلاش بین المللی برای تحقق جهان بدون کیسه پلاستیکی

تلاش بین المللی برای تحقق جهان بدون کیسه پلاستیکی

وضع مالیات ۵‌درصدی بر کیسه‌های پلاستیکی در اسکاتلند

وضع مالیات ۵‌درصدی بر کیسه‌های پلاستیکی در اسکاتلند

خریداران برای کیسه پلاستیکی باید پول بپردازند

خریداران برای کیسه پلاستیکی باید پول بپردازند

مضرات کیسه های پلاستیکی

راه های مقابله با بحران زباله های پلاستیکی

راه های مقابله با بحران زباله های پلاستیکی

حذف کیسه های پلاستیکی:نه مرسی!من پلاستیک نمیخوام

حذف کیسه های پلاستیکی:نه مرسی!من پلاستیک نمیخوام

قوانین محدود کننده استفاده از کیسه‌ها نایلونی در جهان

قوانین محدود کننده استفاده از کیسه‌ها نایلونی در جهان

پلاستیک ها، سرزمین ما را اشغال می کنند

پلاستیک ها، سرزمین ما را اشغال می کنند

گزارش انجام پروژه ایران:خانه پدری

به اطلاع کلیه فرهیختگان و علاقه مندان به محیط زیست می رساند که موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی با همکاری کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه قصد دارد "پروژه ایران:خانه پدری" را در جهت کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی با مدیریت بر پایه استاندارد PRINCE2 برگزار نمود. اجرای این پروژه یک روزه 29 اردیبهشت ماه سال 1395 انجام شد که فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ احترام به محیط زیست و کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی فراهم ساخت.

«صفحه اطلاع رسانی پروژه ایران:خانه پدری»

«دریافت پوستر پروژه ایران:خانه پدری»

«دریافت طرح پروژه ایران:خانه پدری»

«گزارش تصویری»

پوشش رسانه ای پروژه ایران خانه پدری

پوشش رسانه ای پروژه ایران خانه پدری

آخرین مطالب سایت

۱۵/۰۹/۱۳۹۶

BILT Asia 2018

BILT Asia 2018,Marina Bay Sands, SINGAPORE, 30 March – 1 April 2018 مطالب مشابه: BILT Asia 2017 Year in Infrastructure […]
۱۵/۰۹/۱۳۹۶

کارگاه روش تحقیق، مقاله نویسی و پروپوزال نویسی

کارگاه روش تحقیق، مقاله نویسی و پروپوزال نویسی در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی […]
۱۲/۰۹/۱۳۹۶

MOSIM 2018

MOSIM 2018, Toulouse, France, June 27-29, 2018 مطالب مشابه: SuccessConnect Berlin 2018 Meet Allplan Architecture 2018 ۸th China Prefab House, Modular […]

تماس با ما

پروژه ایران خانه پدری

سایر بخش های مرتبط

پیوندها

پیوندها

دانش

دانش

پروژه مناقصه

پروژه مناقصه