پوشش رسانه ای چهارمین مدیریت ساخت و پروژهاطلاع رسانی کنفرانس در دانشگاه های معتبر کشور