۱. نشریه مهندسی سازه و ساخت
Journal of Structural Engineering and Construction
حوزه‌های تحت پوشش: ساخت و ساز، مهندسی عمران و سازه، خاک و پی، ساخت و مدیریت پروژه، مهندسی سازه، مهندسی عمران (عمومی)

ترتیب انتشار: فصلی
نام صاحب امتیاز: انجمن مهندسی سازه ایران
۲. نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران
Journal of Experimental Research in Civil Engineering
حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه، خاک و پی، ساخت و مدیریت پروژه، مهندسی آب و هیدرولوژی، مهندسی حفاظت در مقابل آتش، مهندسی راه و ترابری، مهندسی سازه، مهندسی عمران (عمومی)، نقشه برداری، هیدرولیک

ترتیب انتشار: دوفصلی
شماره استاندارد: ۲۳۴۵-۵۲۹۲
شاپای الکترونیک: ۲۳۴۵-۵۲۹۲
نام صاحب امتیاز: دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
۳. مجله مکانیک سازه ها و شاره ها
Journal of Solid and Fluid Mechanics
حوزه‌های تحت پوشش: انرژی و قدرت، انرژی الکتریکی، انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین، بهینه سازی مصرف انرژی، علوم محیط زیست، کاتالیزور، ساخت و مدیریت پروژه، مهندسی سازه، هیدرولیک ، مهندسی و فناوری، مهندسی مکانیک

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۲۵۱-۹۴۷۵
شاپای الکترونیک: ۲۲۵۱-۹۴۸۳
نام صاحب امتیاز: دانشگاه شاهرود
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
۴. مجله محاسبات و مصالح در مهندسی عمران
The Journal of Computations and Materials in Civil Engineering
حوزه‌های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه، خاک و پی، ساخت و مدیریت پروژه، مهندسی راه و ترابری، مهندسی سازه، مهندسی عمران (عمومی)، مهندسی و فناوری، روشهای عددی در مهندسی

ترتیب انتشار: دوماهانه
شاپای الکترونیک: ۲۳۷۱-۲۳۲۵
نام صاحب امتیاز: Golden Spiral Publishing Inc
۵. مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع
International Journal of Applied Research on Industrial Engineering
حوزه‌های تحت پوشش: علوم کامپیوتر، تئوری و ریاضیات، سیستم های اطلاعاتی، معماری کامپیوتر، مهندسی شیمی (عمومی)، ساخت و مدیریت پروژه، مهندسی عمران (عمومی)، مهندسی و فناوری، روشهای عددی در مهندسی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی صنایع، مهندسی عمومی، مهندسی مکانیک، تشکیلات صنعتی

ترتیب انتشار: دوماهانه
نام صاحب امتیاز: Grandjournals
۶. فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz
حوزه‌های تحت پوشش: تکتونیک / زلزله، مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی، بهداشت محیط، محیط زیست (عمومی)، مهندسی محیط زیست، مهندسی عمران و سازه، خاک و پی، ساخت و مدیریت پروژه، مهندسی آب و هیدرولوژی، مهندسی حفاظت در مقابل آتش، مهندسی راه و ترابری، مهندسی سازه، مهندسی عمران (عمومی)

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۰۰۸-۷۹۱۸
نام صاحب امتیاز: دانشکده مهندسی عمران
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
۷. فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران
Journal of Iranian Dam and Hydropower
حوزه‌های تحت پوشش: انرژی و قدرت، تکتونیک / زلزله، مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی، بهداشت محیط، مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست، مهندسی محیط زیست، مهندسی عمران و سازه، خاک و پی، ساخت و مدیریت پروژه، مهندسی آب و هیدرولوژی، مهندسی سازه، هیدرولیک ، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک، اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی، توسعه اقتصادی، استراتژی و مدیریت استراتژیک

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۳۲۲-۵۸۸۲
نام صاحب امتیاز: انجمن علمی برق آبی ایران
۸. ژورنال مهندسی عمران
Civil Engineering Journal
حوزه‌های تحت پوشش: تکتونیک / زلزله، مهندسی عمران و سازه، خاک و پی، ساخت و مدیریت پروژه، مهندسی آب و هیدرولوژی، مهندسی حفاظت در مقابل آتش، مهندسی راه و ترابری، مهندسی سازه، مهندسی عمران (عمومی)، نقشه برداری، هیدرولیک ، مهندسی و فناوری

ترتیب انتشار: ماهانه
نام صاحب امتیاز: C.E.J

سایر بخش های مرتبط

اخبار صنعت ساخت

اخبار صنعت ساخت

تیم اجرایی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

تیم اجرایی اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه